Comscore Tracker

Doa Ruqyah untuk Mengusir Gangguan Jin dan Setan Menurut Islam

Jadikan doa sehari-hari juga bisa

Ruqyah merupakan upaya meminta pertolongan kepada Allah SWT dengan membaca ayat-ayat suci Al-Qur’an untuk membersihkan diri dari sihir serta gangguan jin dan setan. Ruqyah menjadi metode penyembuhan yang disarankan Rasulullah SAW untuk orang yang sakit dari ‘ain. Dalam surat Yunus ayat 57 pun telah diterangkan tujuan Al-Qur’an diturunkan salah satunya sebagai penawar penyakit.

Cara melakukan ruqyah bisa dilaksanakan secara mandiri atau dengan bantuan orang lain yang memiliki ilmu agama baik. Untuk memulainya, lafaz taawudz harus dibaca terlebih dahulu, yang berbunyi:

A’udzu billahi minasy syaithonir rojiim.

Artinya: “Aku berlindung kepada Allah Subhanahuwata'ala dari setan terkutuk.”

Setelahnya, disambung dengan beberapa doa ruqyah berikut yang dibaca secara berurutan.

1. Surat Al-Fatihah

Doa Ruqyah untuk Mengusir Gangguan Jin dan Setan Menurut Islamilustrasi surat Al Fatihah dalam Al Qur'an (pixabay.com/kaheel7)

Bismillahirrahmaa nirrahiim. Alhamdu lilla hi rabbil 'alamin. Ar rahmaanirrahiim. Maaliki yaumiddiin. Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin. Ihdinash shirraatal musthaqiim. Shiraathal ladziina an'amta 'alaihim ghairil maghduubi 'alaihim waladh-dhaalliin. Amin.

Artinya: "Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Segala puji bagi Allah, tuhan seluruh alam, yang maha pengasih, maha penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat." Amin.

2. Ayat Kursi atau surat Al-Baqarah ayat 255

Doa Ruqyah untuk Mengusir Gangguan Jin dan Setan Menurut Islamilustrasi Al-Qur'an (freepik.com)

Alloohu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum, laa takhudzuhuu sinatuw walaa naum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardli man dzal ladzii yasyfau indahuu illaa biidznih, yalamu maa baina aidiihim wamaa kholfahum wa laa yuhiithuuna bisyaiim min ilmihii illaa bimaa syaa wasia kursiyyuhus samaawaati wal ardlo walaa yauuduhuu hifdhuhumaa wahuwal aliyyul adhiim.

Artinya: "Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah), melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Yang tidak mengantuk dan tidak juga tidur. Kepunyaan-Nya adalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha tinggi lagi maha besar."

Baca Juga: 7 Manfaat Ayat Kursi dan Keutamaannya Sehari-hari

3. Surat Al-Ikhlas

Doa Ruqyah untuk Mengusir Gangguan Jin dan Setan Menurut Islamilustrasi Al-Qur'an (pexels.com/Thirdman)

Qul huwallahu ahad. Allahus-samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.

Artinya: "Katakanlah (Muhammad), 'Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.'"

4. Surat Al-Falaq

Doa Ruqyah untuk Mengusir Gangguan Jin dan Setan Menurut Islamilustrasi baca Al-Qur'an (Pexels.com/RODNAE Productions)

Qul a'uzu birabbil-falaq. Min syarri maa khalaq. Wa min syarri gaasiqin izaa waqab. Wa min syarrin-naffaasaati fil-'uqad. Wa min syarri hasidin izaa hasad.

Artinya: "Katakanlah, 'Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (fajar), dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan (perempuan-perempuan) penyihir yang meniup pada buhul-buhul (talinya), dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.'"

5. Surat An-Nas

Doa Ruqyah untuk Mengusir Gangguan Jin dan Setan Menurut Islamilustrasi membaca Al-Qur'an (unsplash/Masjid Pogung Dalangan)

Qul a'uzu birabbin-naas. Malikin-naas. Ilaahin-naas. Min syarril-waswaasil-khannaas. Allazii yuwaswisu fī sudurin-naas. Minal-jinnati wan-naas.

Artinya: "Katakanlah, 'Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia.'"

Doa ruqyah di atas pun bisa kamu hafalkan dan menjadi bacaan rutin di pagi atau malam hari untuk meminta perlindungan dari marabahaya. Yuk, amalkan mulai dari sekarang.

Baca Juga: 3 Bacaan Doa Datang Haid yang Bisa Diamalkan, Wajib Tahu!

Topic:

  • Langgeng Irma Salugiasih
  • Rizna Hidayah

Berita Terkini Lainnya